Lifestyle

Hoeartsen per telefoonslechtnieuws on Patiëntenbrengen

documentary Developers meteen met slechtnieuwsgesprek ten tijde van de eerstecoronagolf. Een arts vertelt de kinderen vaneenpatiënt datawerweinig kans is dat de toestand van hun moeder nog verbetert en ze misschien moeten accepteren dat  het hoofdstuk gesloten moetworden ”.

Het zijn momenten waarover de afgelopen twee jaar veel is gepraat en geschreven, maar die een groot deel van de kijkers (hopelijk) niet van dichtbij heeftmeegemaakt. Developers katapulteert hen alsnog naarde Intensive care. Toch voelt de documentaire niet voyeuristisch; we zienamperdoodziekecoronapatiëntenofhunnaasten, maar vooral beelden van artsen die via de telefoonhetthuisfront vanpatiëntenop dehoogtebrengen vanontwikkelingen.

Voorjaar 2020, toen de IC volstroomden met in Amsterdam with documentary producers Maria Mok, Meral Uslu and Paul Cohen en Martijn van Haalen toegang tot het VU Medisch Centrum. Mok: “We started bovenlaag van het ziekenhuis te filmen, waar beslissingenwordengenomenn at tijden van paniek en onwetendheid.” Maar al snel ontdekten ze dat wat daar omheen gebeurde hen meer raakte, zoals de.

Door het tekort aan beschermend materiaalmochtennaasten vanpatiëntennietopde Intensive care unit. Tegelijk hadden de artsen en verpleegkundigen die verantwoordelijkwarenvoorcoronapatiëntenhetvaaktedruk om bezorgde familys dagelijks van informatie tevoorzien. Een speciaal belteam van artsen nam die taak opzich.

Moreless Chun

Mok: “Het was ook bedoeld als morele steun, men realiseerde zich hoe zwaar het moest zijn voor de mensen die niets anders konden doen dan thuiswachten.” De film volgt telefonische gesprekkenoverzespatiënten: we zien het team dossiers le goed nieuws aan de andere kant van de lijn wordtont vangen.

Volgens Mok werkten artsen en family mee aan de film omdat ze het, net als demakers, belangrijk vonden het leed in de eerste coronagolf wide teleggen.  iedereen besefte dat watgebeurdeenormhe ftigén historisch; naasten konden niet bij elkaar zijn als iemand aan het stervenwas. ”

Mok zag dat de artsen die ze volgden vooral Worstelden met deonpersoonlijkheidvanhetpatiënten contactinthedie periode.  Obtained from the team’s zaten anesthesiologist, slechtnieuwsgesprekken. Maar normaal hebbenze died in levendenlijve, niet every telephone. Ook moesten ze nu lange tijd erg veel van dit soort gesprekken voeren, wat health zwaaris. Uiteindelijk gaat de film voor ons niet over corona, maar over de enorme behoefte aan menselijk contact en dat mensen beginnen te verkruimelen als dat niet meerkan. “

At defilm zittengeennamen of tussentitels. De kijker weet niet altijdoverwelke patiëntener wordtgepraat, noch hoeveel tijd er tussen telefoongesprekken isverstreken. Ook krijg je geen achtergrondinformatie over de bellendeartsen. Mok: “Dater geen namen worden genoemd en er alleen stemmen te horen zijn, is een van de redenen dat defamilys vanpatiën tenineersteinstantiegemakkelijk wildenmeewerken.” Al komen sommigen van hen uiteindelijk wel kort in beeld, om definiti halen die uit het ziekenhuis magvertrekken. “

Die namen heb je volgens de documentairemaakster als kijker niet nodig, net zo min alsbeelden van allepatiëntenen family sdiemeewerkten. Mok: ‡ Ik denk dat je zonder deze kennis misschien zelfs meer meeleeft met de waanzinnige onzekerheid van dezemensen. Je gaat het zelfinvullen. En zoals bij een thrillerals podcast Guilty, Waarin je alleen de hoofdpersoon in een noodcentrale ziet bellen, is er een enorme focus omdat je niet wordtaf geleid. “

Kwaadheid

Er is tegenwoordigveel aandacht voor agressie tegenzorg medewerkers. In de film horen, we vooral mensen die dankbaar zijn voor de telefoontjes uit hetziekenhuis. Mok: “Hetenige moment van kwaadheid komt van de zachtaardige vrouw wier man al vijftig dagen op de ICligt. Ze trekt het niet meer en vraagt ​​of ze soms zelf mondkapjes en beschermende kleding moet gaannaaien. It was haar situatie zouitzonderlijk. “Over de huidige toestand op de IC weet Mokweinig.  maar hetbel team is opge heven. Defilm is duscht een historischemoment opname. “

DeBellers is donder dag9 december te zien om 22.35 uur opNPO2.

Hoeartsen per telefoonslechtnieuws on Patiëntenbrengen

Source link Hoeartsen per telefoonslechtnieuws on Patiëntenbrengen

Back to top button