Lifestyle

Kunsthandelaar Frank Buunk:’Hoezo dreigementen?A fair warning was issued

Het is hoogst ongebruikelijk: rechters van een onafhankelijk tuchtcollege die Arbitrage-opdrachten teruggeven omdat ze zich ernstig bedreigd voelen door een aangeklaagdeondernemer. Toch gebeurde het, netherlands, afgelopenmei. En niet met verko pervan tweedehands auto’s eenkortaangebonden marktkoopman at dehoofdrol, and maar met eenhandelaar at oudekunst.

Het is een Incident dat een tekortkoming van tuchtrechtspraak aan het licht brengt, zeggen betrokken bestuurders. De wijze waarop de kunsthandelaar zich al negen maanden aan Arbitrage weet te onttrekken zoueven Effectief kunnen zijn bij tuchtcolleges voor andere, net als de kunsthandel niet wettelijk gereguleerde beroepsgroepen, zeggen zij als beklaagden Arbitrage Proberen te voorkomen door op voorhand te waarschuwen voor persoonlijke aansprakelijkstellen

Ede Director-Artwork gaat on Frank Buunk, eigena arvan Simonis & Buunk, met 3.500 kunstwerken op voorraad waarschijnlijk de grootste kunsthandel van hetland. Diendent weekun stkopersenéén verko perklachten overhem in bij tweebranche-organisaties in November. Zij betichtten hem van het schenden van beroeps- engedragsregels. De belangrijkste klacht gaat over een landschapschilderij van Jan Altink, waarbij Buunk als taxateur zou hebben verzwegen dat hij bieder op het doekwas. de krant van woensdag goes around de klachten uitvoerigbericht. dit artikel gaat het over de (vooralsnog) falendeklachten procedures.

zijnkunsthandel’s eenlang gesprek is a dekunsthandelaar open above the de reden van zijnverzet. hij wil voorkomen dat tuchtcolleges toetsen of hij zich hield aan de gedragscodes voor taxateurs enkunstverkopers. Hij noemt de klachten ″ ongerijmd ”en” een samenzwering ”. Gezamenlijk Proberen de klagers juist hem tebeduvelen. Tot zijn onbegrip zijn de klachten ontvankelijkverklaard. Hij verwijt de tuchtcolleges en de betrokken bestuurdersvooringenomenheid.

Met hulp van vier advocatenkantoren (Buunk:  Voor ieder specialisme een ander kantoor ”) en gecoacht door een oud-rechter probeert de kunsthandelaar Arbitrage door de branche-organisaties op te houden tot een door hem aangespannen bodemprocedure , Dat uitspraken van tuchtarbiters een rol kunnen spelen in derechtszaal. “Hetrecht”, zegt hij, “is concreter da net hiek”.

Procedure fouten

Buunk verzet zich tegen de tuchtcolleges van de Koninklijke Vereeniging voor Handelaren in Oude Kunst (KVHOK) en de Federatie TMV, een verbond van taxateurs, onder meer uit de kunstsector. Bij beide brancheorganisaties probeerde hij de klachten niet-ontvankelijk te laten verklaren door te wijzen op procedure lefouten. Hij zou het “leuk” vinden, zegt Buunk, “als hij de klachten op for mele gronden wint”.

Bij KVHOK overschreed het zogeheten scheidsgerecht volgens Buunk termijnen voor het doorsturen vanklachten. Bovendien verstuurde de secretaris van het tuchtcollege mails over een klacht al voordat hijofficieel benefited. At the juli verklaarde de kunsthandelaar het scheidsgerechton bevoegd. De tuchtcommissie mag volgens hem alleen oordelen over klachten tussen leden onderling en niet over klachten van klanten.

Toen de secretaris van het scheidsgericht op 2 september liet weten dat Simonis & Buunk zich na negen maanden toch echt aan Arbitrage diende te onderwerpen, stuurde de advocaat van Buunk op 5 september een mail naar de KVHOK-voorzitter. Dat bericht, schreef de advocaat was laatstepoging vanzijn cliëntomeenkortgeding tegen het scheidsgerecht tevoorkomen.

In the wind

Bij de Federatie TMV, waarvan Buunk al 37 jaar lid is stel de Buunk zich harder op. Dat verbond had a Uist werk gemaakt van meeronafhankelijke arbitrage door hetoprichten van de Stichting Kenniscollege Roerende Zaken. De drie klachten tegen Simonis & Buunk waren de eerste klachten die dit tuchtcollege zoubehandelen. Buunkontraaddebij to handle omdeklachten when processing Tenemen. Toen de arbiters dit advies in de wind sloegen, liet de kunsthandelaar weten de schade van een negatief oordeel op hen te zullen verhalen met ″ peroonlijkeaansprakelijkstellingen ”.

Dat deed Buunk in een lange, op 15 maart verstuurde mail aan de secretaris van het tuchtcollege, met afschriften aan zijn vieradvocatenkantoren. E-mail eindigde met:  Gezien deze aanspraak, waarvoor u bij deze bent gewaarschuwd, vraag ik u vriendelijk mij spoedig te verwittigen of uw College alsook elke arbiter afzonderlijk voor voornoemde aansprakelijkd

De bestuursvoorzitter van het Kenniscollege, notaris Rien Meppelink, stuurde Buunk op 6 mei een aangeteken debrief. Hij legde daarin uit dat de vijf tuchtrechters zijn aangekondigde aansprakelijkstellingen uitlegden als  pogingen om door middel van intimidatie en morele chantage de procesgang te verstoren en daarmee de rechters vanhetTuchtcollegetebeï een rechter, een jurist, een hoogleraar ethiek en twee kunstkenners) de Arbitrage-opdrachten eind mei terug aan TMV.

Buunks reputatie  juridisch tot het gaatje te gaan ”droeg bij aan die beslissing, zegt Arita Jol, de secretaris van hettucht college. Het pas opgerichte Kenniscollege beschiktniet overdefinancië lemiddelenvooreenlangdurige rechtsgang en een verzekering voor dit soort geschillen bestaatniet.

Het bericht dat de klachtenprocedures waren teruggegeven maakte hem’nat van het lachen ”, zegt Buunk. “Ikdacht: dietuchtrechtershebbensterkeknieën.”

En hoezo dreigementen? Daarvan was Bethlist geen sprake, zegt Buunk. Hij herhaalt wat hij op 10 mei over de aansprakelijkstellingen schreef in een e-mail aan de voorzitter van het tuchtcollege: Fair warning van mijn kant en niets meer dandat. “

Na het terugtreden van het tuchtcollege stuurde Buunk op 27 mei nog een mail aan secretaris Jol van hettucht college. Hij riep alle betrokkenen bij de Stichting Kenniscollege op hem Н niet langer op onjuiste wijze te beschuldigen, aangezien ik er niet van gediend ben en het afbreuk doet aan de goede reputatie van Simonis & Buunk ”. De kunsthandelaar besloot zijn mail met de aankondiging van aansprakelijkstellingen tegen de stichting en haarvoorzitter.

Kunsthandelaar Frank Bank van Buunk en Simonis: НIk dacht: die tuchtrechters hebbensterke knieën. Photo Dieuwertje Bravenboer

Belovte

De onvoorziene omstandigheden plaatsten debranche-The organization is in trouble. De belofte van een soepele klachtafhandeling konden ze niet nakomen. Als excuus kunnen de Organisaties aanvoeren dat het hun eerste klachtenprocedures ooit waren, ook voor het in 2009 opgerichte scheidsgerecht van KVHOK. Van onwennigheid bleekduidelijke splake. De klagers bij KVHOK moesten niet alleen 326,70 euro aan administratie kosten overmaken, ze kregen ook bericht dat hethonorarium van de leden van het scheidsgerecht en andere niet nader gespecifieerde kosten in rekening gebrachtzou. Toen een van de klagers daarover zijn verontwaardiging uitsprak besloot het bestuur het bij de administratie kosten telaten.

De besturen van beide branche-organisaties zeggen dat de ingediende klachten hoe dan ook behandeld gaanworden. Het verzet van het aangeklaagde lid heeft alleen voor vertraging gezorgd, zegtKVHOK-voorzitter Pieter Ariëns Kappers. Ieder van de ruim zestig aangesloten handelaren in oude kunst dient zich bij klachten te onderwerpen aan Arbitrage, zegt hij:

Volgens Provisional-voorzitter Hans Puper van TMV, de federatie waarbij zo’n honderd taxateurs uit de kunstwereld zijn aangesloten, zijn de moeizame klachtenprocedures een illustratie van een maatschappelijkeontwikkeling.  Ook bij de reguliere rechtsgang is a sprake van een enormeverruwing. Het wraken van rechters en grove uitlatingen over gerechtelijke uitspraken komen veelvuldigvoor. Voorrechtspraak is a mind respect.

Puper wijst op de wettelijke bescherming waarop tuchtrechters voor wettelijk gereguleerde beroepen als accountants, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en medici kunnen rekenen. “Tuchtrechters voor andere beroepsgroepen staan ​​alleen. Voor dat probleem moet een oplossingkomen. Zeker omdat de overheid wil dat branchs meer aan zelfregulering doen en klachtencommissies in het levenroepen.” en branche-organisaties die door aangeklaagde leden bedreigd worden metjuridische procedures.

Advocaat Willem van der Mer de Walschelen will play Krachten Indienden over Simonis and Bank. Hij staat hen gratis bij in een bodemprocedure die de kunsthandela anspande. Een principekwestie, zegt Van der Meer, omdatzijncliëntenandersallanghethoofd hadden moeten buigen:.. “Bedrijven en vermogenden die tegenstanders juridisch uitroken en kapot procederen, het komt steeds meer voor inNederland Simonis & Buunk was the tegelijk taxateur en beoogd koper van een kunstwerk enheefteentaxatiecliëntomdetuingeleid Als dat toegestaan Wordt is het eindezoek. Het lidmaatschap van branche-organisaties zou toch een keurmerk moeten zijn dat zulke praktijkenuit sluit. “

Nieuw tucht college

Het TMV-bestuur heeft het initiatief Genomen tot het benoemen van een nieuw tuchtcollege, speciaal voor de drie klachten tegen de weerspannigekunsthandelaar. Provisional-voorzitter Puper: “We get the graagdatgetoetst word of leden zich aan het reglement hebbengehouden.” Dreigementen was aansprakelijkstellingen zullen bij het nieuwe tuchtcollege geen succes hebben, zegt de

over de ingediende klachten kan Puper niks zeggen; dat is aandetuchtrechters. Wel wil hij desgevraagd benadrukken dat een TMV-lid niet tegelijkertijd taxateur en aspirant-koper van een kunstwerk kanzaijn.  onze gedrags- en beroepsregels staat dat dat nietkan.

Juristén kunsthistoricus Antoon Ottvan Artilaw, het juridisch adviesbureau dat TMV de afgelopen jaren Advisorerde bij het Professionaliseren van de Organisatie: , Moet die ethische grens de echte grens zijn en niet de juridische. “

Arsnogua Bitragezaken? Frank Bank Rack. Hij heeft het lidmaatschap van de branche-organisaties niet nodig, zegthij. Als de door hem aangespannen rechtszaken achter de rug zijn, wil hij best bij de tucht collegesverschijnen. En als hij gedragscodes zou hebben geschonden? “Alsdetuchtrechters dat goed motiveren, leg ik me bij dat oordeelneer.” Maar hij voelt zich volstrekt onschuldig, benadrukt Buunk.

Reageren? Email naaronderzoek@nrc.nl

Kunsthandelaar Frank Buunk:’Hoezo dreigementen?A fair warning was issued

Source link Kunsthandelaar Frank Buunk:’Hoezo dreigementen?A fair warning was issued

Back to top button