Lifestyle

Paradiso koopt naastgelegen grond engaatuitbreiden. ‘Van een poptempel willen we een cultuurtempel worden’

Geert van Itallie, directeur van Paradiso, staat op een verwilderd grasveld aan de Weteringschans, en gebaart omzichheen in Amsterdam. “Hierkomteenondergrondse gang van zeven Meter bij dertig, als nieuwe toegang naar het gebouw”, hij wijst van zijn voeten naar de flankvan Paradiso. “Enhier”, hij stapt door het kniehoge onkruid, “komt een nieuw gebouw met vijf etages aanex traruimte.” Hijkijkttevreden.

De Deal is Rondo. Sinds vorige Week is Paradiso eigenaar van het al ruim een ​​eeuw braakliggende perceel Links vande popzaal. Dankzij deze aanschaf zal Paradiso allerlei verbeteringen en plannenkunnen realiseren. Al moet er eerst nog zo’n 30 miljoen euro, een ruwe schatting, worden verzameld ter bekostiging van de nieuwbouw, voor herstel en verbetering van het bestaan ​​de gebouw, en ondergrondse toegangen aan weerszijdenvan Paradiso.

Een deel van de plannen ontstond uit noodzaak, Paradis o móé twordena angepakt. Het gebouw is located at de 54 jaar sinds de ingebruikneming als popzaal al enkele keren verbouwd, maar voldoet inmiddels niet meer aan huidige normen voor milieu, veilighei dengeluid. Toen onlangs het publiek ritmisch stond te springen bij een punkconcert, sloeg in de kelder het stof uit de stenen, aldus Van Itallie. De boogvormige poorten begonnen los te zitten (ze zijn inmiddels met planken verstevigd). ‘100jaarparadiso.nl’ heet dan ook de website over de plannen: Paradiso wil in 2068 zijneeuwfeesthalen.

Dak en Fundering zijn verouderd, de muren zijn gammel, de indelingisachterhaald. Een toekomstbestendig Paradiso zal bovendien duurzame energie gebruiken en geen geluidsoverlastmeergeven. Van Itallie, dying in 2020 directeur werd, dacht: als we toch moeten verbouwen, kunnen we dan ook uitbreiden? The contact information for Hij zocht met Klaas Hummel, toenmalig eigenaar vanhet’landje’. Hummel bleek, ondanks de belangstelling van andere kandidaten, genegen om de grond aan Paradisotever kopen.

Lees ook: De geschiedenis van kavel 10691, een begeerd enomstredenstukje Amsterdam

Verdubbeling van oppervlak

Tijdens het ruim een ​​jaar durende aankooptraject ontstond het plan voor de nieuwe kavel: een gebouw van vijf etages, wat een uitbreiding betekent van het huidige oppervlak van ruim 1.200 vierkante meter. Paradiso beleidson twikkelaar FredBond zegt dat bijzaken zoals kantoor en technische installaties zullen worden ondergebracht in hetnieuwegebouw. Zo ontstaat in het hoofdgebouw meer ruimte voor het publiek, bijvoorbeeld op de prachtige derde etage, waar nukantorenzijn.

de nieuwbouw komt, naast de nieuwe kantoorruimte, een ondergrondse toegangshal met daarin waarschijnlijk een garderobeenexpositieruimte. Ook komt er wellicht een winkel met merchandise en toegangskaarten, en volgens Bond is er behoefte aan voorzieningen voor’artists in Residence’. “Zodatbuitenlandsemuzikantendie hier toch al zijn, een paar dagen kunnen blijven enmuziekopnemen.” Van Itallie ziet ook een samenwerking voor zich met het Amsterdamse conservatorium. “We educate ruimte maken and provide students with waargasten workshops.”

Na realisatie van de verbouwing krijgt Paradiso een nieuwe functieomschrijving: van popzaalnaar’cultureel centrum’. Of the nee dat klinkt ouderwets, zegtVanItallie. “Nuwordt Paradisovaak een poptempel genoemd, dan willen weeen’cultuurtempel’zijn.” De cultuurtempel krijgen meerdere kunstdisciplines aandacht: voor beeldende kunst, wellicht voor filmvertoningen, en voor het

Bovendien zal Paradiso een eigenschap uit de begindagen terughalen, toen het gebouw behalve als Concertzaal ook bekend stond als’buurthuis’ waar’kindermiddagen’ en activistischebijeenkomstenplaatshadden.

Zangeres Melol tijdens een optreden in Paradiso, inmaart 2019. Photo Paul Bergen ANP

Van Itallie noemt dit de functie van’Community Center’, Better: huiskamer. “Eenhuiska mervoorde Amsterdamsejeugd.” Hij zegt hetlaatstewoord met nadruk. “We want weer een wat jonger publiektetrekken.” Dat wil hij doen dankzij’spraakmakende cultuur’, inventieve nachtprogrammering en eigen inbreng van het publiek en jongemakers. “Mensenzullenzelfideeënvoorevenementen kunneninbrengen.” Als inspiratie daarvoor noemt hij kunstproject Sexyland.World, in Amsterdam-Noord, waar buitenstaan ​​ders avonden Organiseren: de ene avond een’ode aan de zeewind’, de volgende ke. Dit plan zal Paradiso binnenkort al uitvoeren: vanaf 2023 wordt elke dinsdag in de bovenzaaleen’publieksidee’gerealiseerd.

Bicycle parking

de nieuwbouw op het landje Instead of the link, breidt Paradiso op korte termijn ook aan derechter kantuit. De ondergrondse fietsenstalling tussen het gebouw en het Max Euweplein staat leeg (want verplaatst naar het Leidseplein). dies ruimtezal via ondergrondse uitgraving aan het hoofdgebouw worden’vastgeklikt’, alsvoorlopigetoegang-uitgang. Deze aanpak is the door details of the Mauritshuis Museum in The Hague. Dit heeft als voordeel dat het gebouw van Paradiso zelf, een monument, nietword taangetast.

De behoefte aan een nieuwe toegang hangt samen met de huidige geluidsoverlast, die voor een aantal buurtbewoners langzamerhandnijpendis. Volumemeters van de gemeente wezen een te hoog aantal decibel uit: van de muziek die door de muren trilt, en van het publiek dat staat te praten op straat – vooral na afloop vaneenclub nacht. Buurtbewoners hebben zich verenigd in een actiegroep en proberen de nachtvergunning telatenin trekken. Daarom wil Paradiso zo snel mogelijk deze ondergrondseuitganga anleggen. Datzoueen Psychological effect Hebben. “Volgenson derzoekzijnmensen vaak luidruchtig als ze uit een zaal met harde muziek komen, maar tegen de tijd dat ze uit die tunnel zijn, is dieneiging minder.”

Hij hoopt de muren van het gebouw zelf niet te hoeven isoleren, want dan worden ze een halve Meter dikker, ten koste van dezaalruimte. In Platts, daarvan wil hij aan beide kanten van het gebouw een glazen ombouw, een’akoestische en thermische schil’ die veelover lastwegneemt.

Enzo “borrelthet vandeideeën”, zegt Van Itallie. Paradiso wil duurzamer worden inbredezin. Maareerst is gelled money. Paradiso kocht het landje zelfstandig met een hypotheek – die door zakelijk directeur Laurentine Pels Rijcken werd verworven bij de Rabobank, een uitzonderlijke Investment uit betrokkenheid bij het onderwerp – maar heeft geen kapitaal voor de nieuw enparticulieredonatures. Ambtenaren, politieke partijen en de Kunstraad kennen de plannen enzijnpositief. Om donateurs te interesseren, zullen we binnenkortwervingscampagneslanceren. “

Van Itallie weet niet hoelang de verbouwingen zullenduren. Om te beginnen wordt er nu een’programma van eisen’ opgesteld, dat bijvoorbeeld voorschrijfthoeveel Kirorampen Het Duck Moenndragen. Daarna gaanarchitecten eenontwerpmaken. Over de vorm en stijl van de nieuwbouw is nu nog weinigtezeggen. Van Itallie: “Eerst stelden we ons ietssobersvoor. Maar toen dacht ik, waarom eigenlijk? Misschien willen we juist eenuitbundiggebouw.” Hijlacht. “Hetwordtwellichtietsdaartussenin.”

Tallow “Paradiso Lange” Waar Paradisowiluitbreiden in Amsterdam. Photo Roger Clemmers

Paradiso koopt naastgelegen grond engaatuitbreiden. ‘Van een poptempel willen we een cultuurtempel worden’

Source link Paradiso koopt naastgelegen grond engaatuitbreiden. ‘Van een poptempel willen we een cultuurtempel worden’

Back to top button